Apurahan hakeminen

Be­ta­nia Sää­tiö myön­tää apu­raho­ja opis­keli­joil­le hen­ki­lökoh­tai­sena tu­ke­na opin­näyte­työn te­ke­mis­tä var­ten. Matka-apura­hoja Be­ta­nia Sää­tiöstä ei voi hakea.

Betania Sääti­ön apu­ra­hat on tar­koi­tet­tu o­pis­ke­li­joil­le, jot­ka ov­at te­ke­mäs­sä van­hus­työ­hön liit­ty­vää väi­tös­kir­jaa, li­sen­si­aat­ti­työ­tä, pro gradu –tut­ki­elmaa tai ylem­män am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun o­pin­näyte­työ­tä.

 

Yliopistot

Väitös­kir­ja-, li­sen­si­aat­ti- ja pro gradu –töihin Turun y­li­o­pis­ton lää­ke­tie­teen, hoi­to­tie­teen ja so­si­aa­li­työn opis­ke­li­jat sekä Hel­sing­in y­li­o­pis­ton, Jo­en­suun y­li­opis­ton ja Åbo Aka­demin teo­lo­gian opis­ke­lijat.

Ammattikorkeakoulut

Ylem­män am­mat­ti­kor­ke­akou­lu­tut­kin­non opin­näy­te­töi­hin Turun am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun, Dia­ko­nia am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun ja Yr­ke­shög­sko­lan No­vi­an o­pis­ke­li­jat.

Esimerkkejä annetuista apurahoista

Insuliiniresistenssin vaikutus aivojen amyloidikertymään ja kognitioon, seurantatutkimus

Elina Pietilä

Tutkimus ikäihmiset elämänlaadusta palvelutalossa, Opinnäytetyö

Jukka Wiss

Onnistuneen ikääntymisen erojen vaikutukset hoivaköyhyyteen, Pro gradu -tutkielma

Sampsa Suominen-Suvisaari

Muistisairauksien varhaisvaihe ja musiikki, Väitöskirja

Kaisa Pönkä

Hakeminen

Apu­ra­haa voi­daan ha­kea sähköisellä apu­raha­hake­mus­lomak­keel­la tai täyt­tämäl­lä ja lähet­tämäl­lä Beta­nia Sääti­ön apu­raha­hake­mus­lo­make liit­tei­neen kah­tena kap­paleena pos­tit­se mää­räai­kaan men­nes­sä lo­mak­keessa mai­nit­tuun osoit­tee­seen.

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Marjo Elonen,

040 505 5747

Hakemuksen sisältö

Ha­ke­muk­seen lii­tet­tävän e­nin­tään ko­lme si­vui­sen tut­ki­mus­suun­ni­tel­man tu­lee si­säl­tää ly­hyet sel­vi­tyks­et seu­raa­vista:

  1. tut­ki­muk­sen ai­he, taus­ta ja tar­koi­tus
  2. tut­ki­muk­sen ta­voit­teet
  3. tut­ki­mus­ai­neis­to ja me­ne­tel­mät
  4. to­teut­tamis­suun­nitel­ma ai­ka­tau­lui­neen

Hakemusten käsittely

Ha­ke­muk­set käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­ses­ti ja ne säi­ly­te­tään Betania Sää­ti­ön ar­kis­tos­sa kaksi vuot­ta.

Ha­ke­mus­ten käsit­tely perus­tuu asian­tun­ti­joi­den arvi­oin­tei­hin. Ar­vi­oi­jat ov­at so­si­aali- ja ter­vey­den­huol­lon sekä teo­logi­an a­lan ja van­hus­työn asian­tunti­joita, joil­la on riit­tävä ko­ke­mus apu­raha­hake­mus­ten ar­vi­oin­tiin. Betania Säätiö ei jul­kis­ta hake­muksia ar­vi­oinei­den asian­tunti­joi­den nimiä.

Huom: Hakemus kirjoitetaan liitteineen suomeksi.

Hakuaika

Haku­aika ilmoi­te­taan vuo­sit­tain oppi­lai­tos­ten yh­teys­hen­ki­löil­le, jot­ka tie­dot­tavat hau­sta opis­keli­joille.

Päätökset

Pää­tökset myön­net­tävistä apu­rahois­ta te­kee Betania Sää­tiön hal­litus syys­kau­den en­sim­mäi­ses­sä ko­kouk­sessa. Apu­rahan saa­jil­le pää­tökses­tä il­moi­te­taan 15.9. men­nes­sä säh­kö­postit­se.

Apurahojen jakaminen

Apu­rahat jae­taan vuosit­tain loka­kuussa niille apurahan saajille, jotka osallistuvat van­husten vii­kol­la Turussa pal­ve­lu­talo Iso-Hei­kissä järjes­tet­tävässä tilai­suuteen. Apu­raha makse­taan saa­jan haku­lomak­keessa ilmoit­tamalle haki­jan hen­ki­lökoh­tai­selle pank­kiti­lil­le

Täytä hakulomake

Voit hakea apu­rahoja käte­västi net­ti­lo­mak­­keemme kautta tai lataamalla postitettavan lomakkeen.

Täytä lomake netissä   tai Lataa lomake tästä